Algemene
voorwaarden

 

DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Zwany Huiting: zelfstandig communicatieadviseur en storyteller, gevestigd aan de Roosje Vosstraat 17 te Coevorden
 • Opdrachtgever: het overheidslichaam, de natuurlijke personen of rechtspersoon met wie Zwany Huiting in onderhandeling is getreden in verband met een te sluiten overeenkomst.
 • Overeenkomst: een tussen de opdrachtgever en Zwany Huiting gesloten overeenkomst tot aanneming van werk, tot het verrichten van diensten en/of tot het leveren van goederen en/of zaken.
 • Opdracht: de zoals in de overeenkomst beschreven voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, de te verrichten diensten en/of de te leveren goederen.
 

ARTIKEL 1. TOEPASSING EN GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en elke met Zwany Huiting gesloten overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, gelden geen andere voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de partijen.
 

ARTIKEL 2 . AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
 • Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de aanbieding, stuurt Zwany Huiting een bevestiging in tweevoud.
 

ARTIKEL 3 . OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende in artikel 2 genoemde schriftelijke bevestiging. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel Zwany Huiting als de opdrachtgever schriftelijk geschieden.
 

ARTIKEL 4 . LEVERING

 • De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde opdracht of voor meerdere opdrachten uit te voeren binnen een bepaalde tijdsduur.
 • De door Zwany Huiting aangegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als inspanningsverplichtingen en geven de opdrachtgever geen recht om de betaling of afname van de diensten op te schorten of te weigeren, noch recht op schadevergoeding.
 

ARTIKEL 5 . WIJZIGINGEN IN AANGENOMEN WERK

 • Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 • Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 • Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.
 

ARTIKEL 6 . PRIJS EN INFORMATIE 

 • De overeengekomen prijs voor de diensten en/of producten is exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege.
 • Indien zich in de loop van een kalenderjaar een kostenstijging voordoet, die naar haar aard en omvang voor Zwany Huiting redelijkerwijs niet te voorzien was, is Zwany Huiting bevoegd haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Zwany Huiting zal deze aanpassing schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtgever.
 

ARTIKEL 7 . DECLARATIES

 • Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst anders is overeengekomen, declareert Zwany Huiting per kalendermaand.
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende gespecificeerd te zijn.
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdracht tegen eenheidsprijs zal worden uitgevoerd, dient bij de declaratie gespecificeerd te worden hoeveel eenheden werk in rekening worden gebracht.
 • Indien partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, hoeft niet nader naar uren of eenheden te worden gespecificeerd.
 

ARTIKEL 8 . BETALING

 • Bij het aangaan van de overeenkomst kan Zwany Huiting bedingen dat de opdrachtgever, zonder tussenkomst van Zwany Huiting, bepaalde kosten en vergoedingen zal voldoen aan nader genoemde derden die bij het uitvoeren van de overeenkomst zijn betrokken. Dit dient in de conform artikel 3 opgestelde bevestiging te zijn vermeld.
 • Alle betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Zwany Huiting aan te wijzen bankrekening te geschieden.
 • Indien Zwany Huiting een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, danwel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet- betaalde gedeelte daarvan, aan Zwany Huiting een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage.
 • Aan personen in dienst van Zwany Huiting, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 • Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door Zwany Huiting geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½ % (anderhalf procent) per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag.
 • Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten, deurwaarderskosten  en  griffierechten, die Zwany Huiting moet maken ter inning van het door de opdrachtgever verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.
 • De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 10.-. Tevens vallen onder de incassokosten de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.
 • Zwany Huiting is gerechtigd verdere uitvoering van haar diensten op te schorten indien de opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder door Zwany Huiting geleverde diensten.
 

ARTIKEL 9 . GEHEIMHOUDING

 • De door de opdrachtgever geleverde informatie, alsmede het recht op vermenigvuldiging daarvan, blijft het onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtgever. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van Zwany Huiting bestemd en zal onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld of zelfs maar ter inzage, gebruik of verwerking worden verstrekt.
 • Zwany Huiting is verplicht ervoor zorg te dragen dat de informatie na gebruik zodanig wordt vernietigd of opgeborgen, dat misbruik door derden is uitgesloten.
 

ARTIKEL 10 . INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Zwany Huiting is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van teksten, rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen e.d..
 • De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Zwany Huiting voorbehouden.
 • Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.
 

ARTIKEL 11 . UITVOERING DOOR DERDEN

 • Zwany Huiting kan bij het aangaan van de overeenkomst bedingen dat bepaalde derden bij het uitvoeren van de overeenkomst zullen zijn betrokken, waarmee Zwany Huiting in naam van de opdrachtgever een overeenkomst aangaat. Dit dient in de conform artikel 3 opgestelde bevestiging te zijn vermeld en de opdrachtgever is hieraan gehouden, tenzij hij schriftelijk verklaart niet accoord te gaan.
 • Indien de overeenkomst met bedoelde derden door Zwany Huiting is aangegaan in naam van de opdrachtgever, vervalt voor Zwany Huiting iedere aansprakelijkheid voor mogelijke schade veroorzaakt door bedoelde derden en hun personeel, alsmede de door die derden bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken. Vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door de hier bedoelde derden, komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Alle door bedoelde derden berekende prijsverhogingen en vergoedingen voor extra werk zullen door de opdrachtgever moeten worden voldaan, zonder dat deze enig recht op compensatie heeft.
 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

 • Zwany Huiting is slechts aansprakelijk voor de schade die geleden wordt als rechtstreeks gevolg van eigen tekortkomingen in de krachtens deze overeenkomst geldende verplichtingen, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap die van Zwany Huiting verwacht mogen worden.
 • Iedere aansprakelijkheid van Zwany Huiting jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de uitgevoerde opdracht waarin de schade is ontstaan aan Zwany Huiting toekomt.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen van Zwany Huiting.
 

ARTIKEL 13 . OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zwany Huiting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zwany Huiting niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Zwany Huiting daaronder begrepen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden tijdelijk opgeschort. Zwany Huiting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade.
 • In goed overleg kan de in lid 1 bedoelde persoon vervangen worden. Is dit binnen twee maanden na aanvang van de ziekte of het ongeval niet mogelijk, dan eindigen de wederzijdse verplichtingen van partijen die direct verband houden met de verplichtingen van de in lid 1 bedoelde persoon.
 • Voor zover Zwany Huiting ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Zwany Huiting gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste twee maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen  de opdrachtgever en Zwany Huiting overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
 • Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Zwany Huiting de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren, omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 

ARTIKEL 14 . KLACHTEN

 • Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden schriftelijk te zijn ontvangen.
 • De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 • Klachten betreffende de uitvoering van het werk zijn niet ontvankelijk indien niet de normale zorg die mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk in acht is genomen.
 

ARTIKEL 15. ANNULEREN

 • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Zwany Huiting verrichte werkzaamheden, inclusief lonen en sociale lasten, te voldoen. Voorst zal opdrachtgever aan Zwany Huiting als schadeloosstelling het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Opdrachtgever is voorts gehouden Zwany Huiting te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Zwany Huiting alle rechten om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 

ARTIKEL 16 . GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Alle geschillen inzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst tussen Zwany Huiting en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank te Assen. Niettemin heeft Zwany Huiting het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 • De totstandkoming, de uitleg en de uitvoering van de overeenkomst worden beheerst door het Nederlands recht.
 

ARTIKEL 17 . WIJZING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Meppel.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq. de versie, zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Drenthe dd 16 april 2007.
 

Zwany Huiting
Roosje Vosstraat 17
7741 RJ Coevorden
06 5574 8168 | info@zwanyhuiting.nl | www.zwanyhuiting.nl | KvK 04052700 | BTW ID NL001197273B55